ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การรณรงค์ปลุกจิตสานึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด