ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  สุขภาพจิตและยาเสพติด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

485 ม. 6 ต. โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

โทร. 045616040-6 ต่อ 109