เป้าประสงค์

“ เด็กและเยาวชน อายุ ๖-๒๔ ปี เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข และเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”