พันธกิจ

๑. เสริมสร้างการบริหารจัดการโครงการรณรงค์ป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๒. รณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด
๓. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายมีแผนงาน/ โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด TO BE NUMBER ONE