จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

ในการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖5 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2๕๖5 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลและผ่านเข้ารอบประกวดระดับประเทศ ดังนี้ 

1. จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1
2. อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้รับรางวัลอำเภอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ได้รับรางวัล ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล ได้รับรางวัล ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ
5. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษา อาชีวะ/อุดมศึกษา ต้นแบบ
6. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้นแบบดีเด่น
7. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ต้นแบบระดับเงิน               
8. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ได้รับรางวัลประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ต้นแบบ

ขอบคุณภาพจาก เพจ Facebook : To Be Number ONE Fan Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *