เข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมสุขภาพจิตได้กำหนดจัดการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดศรีสะเกษ  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ เข้าร่วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 จำนวน 14 ชมรม ได้แก่
๑) จังหวัดTO BE NUMBER ONE
๒) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองศรีสะเกษ
3) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอกันทรลักษ์
4) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอขุนหาญ
5) ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัย เทคนิคศรีสะเกษ
6) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีสิริเกศ
7) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
8) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราษีไศล
9) ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
10) ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
11) ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
12) ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
13) ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
14) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ชุนกี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *