ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE มาดำเนินการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสร้างและพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ได้กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัด มีการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน คือ “อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ” มีการรณรงค์ สร้างกระแส โดยการให้ข้าราชการ ประชาชน สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี และมีผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงินสำนักคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2ชุมชนบ้านขี้เหล็ก เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ จำนวน 4 คนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILANDCHAMPIONSHIP 2022 ในรุ่น Junior ได้แก่ ทีม Milk Shake จากโรงเรียนอนุบาลไพรบึงได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จำนวน 2 คน คือ นายธวัช สุระบาล ในปี 2561และนายวัฒนา พุฒิชาติ ในปี 2564 และมีผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในปี 2563 คือ นางสมจิตร นำภา ชุมชนบ้านขี้เหล็กโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 3,570 คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ด้วยความร่วมมือ ความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท การดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและมีความเป็นผู้นำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดตั้งขึ้นในปี 2546 จากการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งจึงทำให้ได้รับรางวัสชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564และมีกิจกรรมเด่นชองชมรม ได้แก่ จัดมหกรรมเยาวชนคนดีกันทรลักษ์วิทยาทุกปี, จัดอบรมและส่งสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี, จัดรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าว TO BE NUMBER ONE ทุกสัปดาห์ และส่งประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ 18 คน หลักในการทำงาน คือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง จัดกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิก เช่น การทำโมเดลจากทุรียนภูเขาไฟ การทำกระเป๋ากาบกล้วย ลิปบาล์มจากแก้วมังกร เป็นต้น มีกิจกรรมพัฒนา EO โดยการร้อง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง และศิลปะ และมีบริการให้คำปรึกษา 2 ช่องทาง คือ Walk in และ Phone inในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก”ใครติดยายกมือขึ้น” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเคยเป็นผู้ก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวและติดยาเสพติด ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ Facebook : To Be Number ONE Fan Club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *