เตรียมความพร้อมรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด/อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

8 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางวนิดา สมภูงา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทีมงานกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพตืด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวััฒนา พุฒิชาติ และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต เพื่อขอรับคำปรึกษาแนะนำในการเตรียมรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด/อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
❤ อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *