การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ อย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณโรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

🧡 อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ 🧡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *