มอบทุนแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

4 พฤศจิกายน 2564 : สร้างชวัญและกำลังใจ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบทุนแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ รอบระดับประเทศ และการดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 7 ชมรม ได้แก่ 1) จังหวัด TO BE NUMBER ONE 2) ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองศรีสะเกษ 3) ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ 4) ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดศรรสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 5) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านขี้เหล็ก ตำบลพราย อำเภอขุนหาญ 6) ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 6) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ❤อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *