โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (บรรพชา) หลักสูตร “วิถีพุทธ” ณ วัดป่าก้าวกัลยา ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

22 กรกฎาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด(บรรพชา) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้รับการบำบัดรักษาตามกระบวนการทางศาสนา มีสามเณรบรรพชาทั้งสิ้น 61 รูป ณ วัดป่าก้าวกัลยา ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *