ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมร่วมข้บเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

8 กรกฎาคม 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมร่วมข้บเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ณ บ้านโนนงามหมู่ 8 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *