การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

1 กรกฎาคม 2564 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ หมู่บ้านชุมชน เรือนจำ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นพ.พิเชษฏฐ์จงเจริญ รอง นพ.สสจ.ศก. ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *