ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอห้วยทับทัน สร้างกระเเสไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

24 มิถุนายน 64 ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอห้วยทับทัน ร่วมกับ สภ.ห้วยทับทัน ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปกครอง ทีมปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อเเก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดกิจกรรมค่ายบำบัดฟื้นฟูกลุ่มผู้สมัครใจบำบัด (CBTx) จำนวน 16 ราย และกิจกรรมรณรงค์โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อสร้างกระเเส ให้เลิกการสูบบุหรี่ เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เเละไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เชิญชวนให้เกิดการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง/ผู้อื่น เเละชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *