อำเภอขุขันธ์ร่วมจัดกิจกรรมโครงการลดเหล้า ลดอุบัติเหตุก่อนเข้าพรรษา และสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอขุขันธ์ ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการลดเหล้า ลดอุบัติเหตุก่อนเข้าพรรษา บูรณาการร่วมกับกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย.2564 ร่วมกับ อบต.นิคมพัฒนา โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 4 โรงเรียน สถานีตำรวจภูธรปรือใหญ่และสถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ กิจกรรมประกอบด้วย 1) การบรรยายเรื่องแอลกอฮอล์กับความรุนแรงในครอบครัว แนวทางการแก้ปัญหานักดื่มหน้าใหม่และปฏิบัติตนอย่างไรในภาวะเลิกเหล้า 2) ประเมินความเสี่ยงจากการดื่มสุราเพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือให้ลด เลิกดื่มได้จำนวน 100 คน 3) กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชน สร้างกระแสลด เลิกดื่มเหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย – นักเรียนแกนนำจำนวน 50 คน – นายก อบต.นิคมพัฒนาและแกนนำชุมชนจำนวน 150 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *