จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

ในการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖5 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2๕๖5 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลและผ่านเข้ารอบประกวดระดับประเทศ ดังนี้ 

1. จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1
2. อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้รับรางวัลอำเภอ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ได้รับรางวัล ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล ได้รับรางวัล ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ
5. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษา อาชีวะ/อุดมศึกษา ต้นแบบ
6. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้นแบบดีเด่น
7. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ต้นแบบระดับเงิน               
8. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ได้รับรางวัลประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ต้นแบบ

ขอบคุณภาพจาก เพจ Facebook : To Be Number ONE Fan Club

เข้าร่วมประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมสุขภาพจิตได้กำหนดจัดการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดศรีสะเกษ  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะเลขานุการโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ เข้าร่วมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 จำนวน 14 ชมรม ได้แก่
๑) จังหวัดTO BE NUMBER ONE
๒) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองศรีสะเกษ
3) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอกันทรลักษ์
4) อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอขุนหาญ
5) ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัย เทคนิคศรีสะเกษ
6) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีสิริเกศ
7) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
8) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราษีไศล
9) ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
10) ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านบึงหมอก ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
11) ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
12) ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
13) ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
14) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ชุนกี่

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE มาดำเนินการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เกิดความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสร้างและพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ได้กำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัด มีการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน คือ “อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ” มีการรณรงค์ สร้างกระแส โดยการให้ข้าราชการ ประชาชน สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี และมีผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงินสำนักคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2ชุมชนบ้านขี้เหล็ก เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ จำนวน 4 คนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILANDCHAMPIONSHIP 2022 ในรุ่น Junior ได้แก่ ทีม Milk Shake จากโรงเรียนอนุบาลไพรบึงได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จำนวน 2 คน คือ นายธวัช สุระบาล ในปี 2561และนายวัฒนา พุฒิชาติ ในปี 2564 และมีผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในปี 2563 คือ นางสมจิตร นำภา ชุมชนบ้านขี้เหล็กโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 3,570 คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ด้วยความร่วมมือ ความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท การดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและมีความเป็นผู้นำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จัดตั้งขึ้นในปี 2546 จากการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งจึงทำให้ได้รับรางวัสชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564และมีกิจกรรมเด่นชองชมรม ได้แก่ จัดมหกรรมเยาวชนคนดีกันทรลักษ์วิทยาทุกปี, จัดอบรมและส่งสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี, จัดรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าว TO BE NUMBER ONE ทุกสัปดาห์ และส่งประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ 18 คน หลักในการทำงาน คือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง จัดกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิก เช่น การทำโมเดลจากทุรียนภูเขาไฟ การทำกระเป๋ากาบกล้วย ลิปบาล์มจากแก้วมังกร เป็นต้น มีกิจกรรมพัฒนา EO โดยการร้อง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง และศิลปะ และมีบริการให้คำปรึกษา 2 ช่องทาง คือ Walk in และ Phone inในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก”ใครติดยายกมือขึ้น” จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเคยเป็นผู้ก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวและติดยาเสพติด ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ Facebook : To Be Number ONE Fan Club

ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 12 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

📢🎊🎉🧡รายงานตัวกันแล้ววว✌️✌️🤟☝️☝️☝️TO BE NUMBER ONE IDOL 12 จังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการประกวด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เดอะมอลล์โคราช นครราชสีมา โดยมีตัวแทนดังนี้ 📢🎊🎉🧡🤳🙏🙏🙏
1. นายณัฐวุฒิ เนตรสืบสาย (น้องบอล) โรงเรียนกำแพง
2. นายณัฐพล ศิริวาล (น้องปังปอนด์) โรงเรียนกำแพง
3. นายรัฐศาสตร์ แก้วคะตา (น้องกันต์) โรงเรียนพรานพิบูลวิทยา
4. นายธนารักษ์ บุษบงค์ (น้องแทร็คเตอร์) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
5. นายพลพัฒน์ บุญเกิ่ง (น้องกอต) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
6. นางสาวอุทัยทิพย์ พัชร์นันทพร (น้องเอ็นไซม์) โรงเรียนขุขันธ์
7. นางสาวโชติกา ศิริบูรณ์ (น้องน้ำ) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
8. นางสาวเกษมณี กาประสิทธิ์ (น้องหลิน) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
9. นางสาวปริดา พัดทอง (น้องหนูดี) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
10. นางสาวอเมเลีย บุญมีศรีสุข (น้องอเมเลีย) โรงเรียนสตรีสิริเกศ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2022 ระดับประเทศ รุ่น JUNIOR

🎉🎊📢โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษขอแสดงความยินดีกับทีม Milk Shake โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 🏆🥇TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2022 ระดับประเทศ รุ่น JUNIOR 🎉🎊📢☝️✌️🤟และเป็นกำลังให้ทีม Be Aspire โรงเรียนสตรีสิริเกศ รุ่น Pre teenage และ ทีม Crazy Zone วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ในการแข่งขันปีถัดไปให้ถึงฝัน🫰💪🎯💛ความพยายามมีผลของมันเสมอ TO BE NUMBER ONE SISAKET❤️

ขอบคุณภาพจาก เพจ Facebook : To Be Number ONE Fan Club

แข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2022 ระดับประเทศ

📣🇹🇭🤸‍♀️🤸🤸‍♂️🇹🇭📢 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ส่งตัวแทนเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP 2022 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีทีมเข้าประกวดดังนี้

1. รุ่น JUNIOR– ทีม MILK SHAKE โรงเรียนอนุบาลไพรบึง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. รุ่น PRE-TEENAGE– ทีม BE ASPIRE โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. รุ่น TEENAGE– ทีม CRAZY ZONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

🧡อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ 🧡📣

ผู้ว่าราชการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัล ผู้ว่าราชการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564

👆👆อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ 👆👆

รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 1​ การแข่งขัน​ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ STREET DANCE​ 2021

ทีม​ NEXT​ โรงเรียน​สตรี​สิริ​เกศ​ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 1​ การแข่งขัน​ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ STREET DANCE​ 2021​ รุ่นอายุ​ 14​ -​ 22​ ปี งานมหกรรม​รวมพลคนทูบี​นัมเบอร์​วัน​ ประจำปี​ 2564​ ในวันที่​ 22​ ธันวาคม​ 2564​ ณ​ อิมแพค​ อารีน่า​ เมือง​ทอง​ธานี🎉❤อะไร อะไร ก็ดี TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ❤

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMER ONE ระดับประเทศ

จังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMER ONE ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ 2. จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ขค้นเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 13. ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านขี้เหล็ก ระดับดีเด่น ขึ้นเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 4. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ขึ้นเป็นระดับดีเด่น 5. ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปี่ที่2 ขึ้นเป็นชมรม TO NE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน