ตัวชี้วัด TO BENUMBER ONE

1. อำเภอดำเนินกิจกรรมภายใต้  3  ยุทธศาสตร์
2. เยาวชนอายุ  6-24  ปี  เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98        
3. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ขยายโอกาส  อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัย  มีชมรม  TO BE
NUMBER ONE   ทุกแห่ง  ร้อยละ 100                                                                      
4. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ขยายโอกาส  อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยมีศูนย์เพื่อนใจ  TO BE
NUMBER ONE   ทุกแห่ง  ร้อยละ 100
5. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ขยายโอกาส  อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยมีชมรม  TO BE
NUMBER ONE   ต้นแบบ  จำนวน  33  แห่ง
6. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ขยายโอกาส  อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัย มีศูนย์เพื่อนใจ  TO BE
NUMBER ONE   ต้นแบบ  จำนวน  33  แห่ง
7. หมู่บ้าน/ชุมชน มีชมรม TO BE NUMBER ONEและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกแห่ง
8. หมู่บ้าน/ชุมชน มีชมรม  TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ  อย่างน้อย 1 ตำบล/2 หมู่บ้าน  (1  รพ./
รพ.สต./2 หมู่บ้าน)
9. หมู่บ้าน/ชุมชน มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ อย่างน้อย 1 ตำบล/2 หมู่บ้าน (1 
รพ./รพ.สต./2 หมู่บ้าน)  
10. สถานประกอบการ (ขนาดกลาง/ใหญ่)  มีชมรม  TO BE NUMBER ONE   ทุกแห่ง
11. สถานประกอบการ (ขนาดกลาง/ใหญ่)  มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกแห่ง 

มีหลักในการดำเนินงานตามยุทธการ  “๒๓๘ พิทักษ์นครลำดวน”  เน้นด้านการป้องกัน  ด้านการบำบัดรักษา  และด้านการปราบปราม     โดยใช้กรอบในการดำเนินงาน   “อะไร  อะไร  ก็ดี  TO  BE  NUMBER  ONE  ศรีสะเกษ”   
มีกลยุทธ์  คือ  3 ก   3 ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้
          3 ก.  ประกอบด้วย
 
          ก ที่ 1  กรรมการ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานคณะกรรมการโครงการณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEจังหวัดศรีสะเกษ
          ก ที่ 2  กองทุน   โดยจังหวัดศรีสะเกษ  จัดตั้งกองทุน TO  BE  NUMBER  ONE   
          ก ที่ 3  กิจกรรม  โดยการดำเนินงานตาม  3  ยุทธศาสตร์  ดังนี้
                                         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
                                         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
                                         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด